برگزاری نشست جوان فرهنگ، ایثار و کرامت انسانی در روز میلاد علی اکبر (ع) ۱/۳/۹۵

تقدیر از ۲ نفر از دانشجویان فعالان فرهنگی و تقدیر از جوانترین کارمند واحد مورخ  ۱/۳/۹۵